Sau khi đăng ký tài khoản thành viên Thư Viện Sách Y, bạn sẽ được cung cấp mật khẩu để tải sách, tải tài liệu về y dược học trên ThuVienSachY.com.

PHÍ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN THƯ VIỆN SÁCH Y

+ Cấp 1 – Chi phí tải 1 tài liệu: 50.000 VNĐ 

+ Cấp 2 – Tài khoản sử dụng 1 năm: 400.000 VNĐ (Tải mọi tài liệu trên ThuVienSachY.com)

+ Cấp 3 – Tài khoản sử dụng VĨNH VIỄN: 1.000.000 VNĐ (Tải mọi tài liệu trên ThuVienSachY.com)

Cách đăng ký thành viên như sau:

Bạn gửi email yêu cầu đăng ký thành viên Thư Viện Sách Y với nội dung và địa chỉ gửi thư như sau:
1. Địa chỉ gửi email tới:
2. Tiêu đề: Đăng ký thành viên Thư Viện Sách Y
3. Nội dung Email:

+ Họ tên của bạn

+ Số điện thoại:

+ Địa chỉ liên hệ: (không bắt buộc)

+ Chuyên ngành: (không bắt buộc)

+ Thông tin chuyển khoản: Số tài khoản, Tên tài khoản, Ngân hàng, Số tiền chuyển.

+ Kèm ảnh chụp bằng chứng chuyển khoản.

Hướng dẫn thanh toán phí thành viên:

+ Số tiền chuyển: phụ thuộc vào cấp thành viên bạn chọn. 50.000đ, 400.000đ, 1.000.000đ

+ Nội dung chuyển tiền: DK Cap __ SDT ___   (Ví dụ: DK Cap 1 SDT 0123456789)

Bạn vui lòng chuyển khoản về 1 trong các tài khoản sau đây:
– Tạm thời chưa nhận đăng ký thành viên –